Kho bạc Nhà nước
 

 

Nhiệm vụ, chức năng:
1. Vị trí và chức năng
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Đà Nẵng và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Kho bạc Nhà nước quận, phường thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
2. Tập trung các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, hạch toán kế toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức huy động vốn theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
5. Quản lý, điều hoà tồn ngân Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước; Thực hiện tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương theo quy định của Bộ Tài chính.
6. Quản lý quỹ ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác được giao quản lý; Quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
7. Quản lý các tài sản Quốc gia qúy hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước TP.
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Kho bạc Nhà nước quận trực thuộc.
8. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước TP.
Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán, thanh toán liên kho bạc tại địa bàn TP.
9. Thực hiện công tác hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước TP quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính Phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước TP quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính Phủ và chính quyền địa phương theo quy định. Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước TP.
Quyết toán các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước TP và trên toàn địa bàn.
11. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12. Tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước TP và các Kho bạc Nhà nước quận trực thuộc.
13. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.
14. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức; Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước TP theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
15. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước TP.
17. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; Cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước.
18. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc KBNN giao.

 
Gửi bình luận của bạn
Họ tên (*)     Email (*) 
Tiêu đề
Nội dung gửi
Đính kèm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa mỗi lần 5 ảnh, mỗi ảnh có dung lượng không quá 512Kb.
Kiểu ảnh cho phép jpg, png, gif, bmp

Mã bảo mật
Nhập lại mã được hiển thị ở trên vào ô dưới đây
   
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang