Cục Thống kê thành phố
  310 Hoàng Diệu, Hải Châu
  ctk@danang.gov.vn
  0236 3827680
  0236 3872069
 

 

Nhiệm vụ, chức năng:
1. Vị trí và chức năng:
Cục Thống kê TP Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại TP Đà Nẵng theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.
Cục Thống kê thành phố chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Tổng cục Thống kê.
Cục Thống kê thành phố là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền  địa phương.
2.2 Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với Thống kê các ngành; Thống kê doanh nghiệp và Thống kê xã, phường. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng Thống kê quận, huyện thuộc thành phố.
2.3. Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác; thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định của Tổng cục Thống kê; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.
2.4. Xây dựng  và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của thành phố, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo quy định của Tổng cục Thống kê.
2.5. Thực hiện các dịch vụ thống kê trên phạm vi địa bàn của thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
2.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê trên địa bàn của thành phố. Thẩm định chuyên môn nghiệp vụ theo quy định phân cấp của Tổng cục Thống kê.
2.7. Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê nhằm góp phần cải tiến, đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê.
2.8. Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.
2.9. Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
2.10. Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành ở thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương giao.
3. Tổ chức và hoạt động:
1. Biên chế của Cục Thống kê TP Đà Nẵng do Tổng cục Thống kê giao.
2. Cơ cấu tổ chức: Cơ quan Cục Thống kê TP Đà Nẵng gồm có 5 phòng:
2.1- Phòng Tổng hợp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia, phương pháp chế độ, công nghệ thông tin, thi đua và thanh tra.
2.2-  Phòng Thống kê Công nghiệp và Nông nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
2.3- Phòng Thống kê Dân số-Văn xã: bao gồm các nghiệp vụ thống kê dân số, lao động, mức sống, xã hội và môi trường.
2.4 Phòng Thống kê Thương mại: bao gồm các nghiệp vụ thống kê thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ, giao thông, bưu điện và giá cả.
2.5- Phòng Tổ chức - Hành chính: bao gồm các nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị và tài vụ cơ quan.
3. Mỗi quận, huyện thuộc thành phố có 1 phòng Thống kê. Phòng Thống kê quận, huyện là phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê đặt tại quận, huyện; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu để giao dịch theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
4. Việc thành lập mới, giải thể, tách nhập các Phòng tại cơ quan Cục Thống kê thành phố và các Phòng Thống kê quận, huyện thuộc thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Các Phòng có từ 4 cán bộ, công chức, viên chức trở lên được bố trí một Trưởng phòng và một Phó Trưởng phòng. Các Phòng có từ 3 cán bộ, công chức, viên chức trở xuống chỉ bố trí một Trưởng phòng.
5. Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Cục Thống kê. Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao.
 

 
Gửi bình luận của bạn
Họ tên (*)     Email (*) 
Tiêu đề
Nội dung gửi
Đính kèm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa mỗi lần 5 ảnh, mỗi ảnh có dung lượng không quá 512Kb.
Kiểu ảnh cho phép jpg, png, gif, bmp

Mã bảo mật
Nhập lại mã được hiển thị ở trên vào ô dưới đây
   
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang